XVI GKPE wzór sprawozdania z badania ankietowego

Załącznik 2. (po wypełnieniu max.2 strony)

 

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego


Temat badania (tzn. co, jakie zjawiska będą przedmiotem badania) 


Cel badania (tzn. wyjaśnienie po co chcemy badać dane zjawisko, co chcemy osiągnąć)


Zakres badania : kto został objęty ankietą, określenie geograficznego zakresu badania (gdzie mieszkają ankietowani)


Ilość osób ankietowanych:


Pytania ankietowe (jak wyglądała ankieta):


Wyniki - uzyskane odpowiedzi (wykresy)


Wnioski:

 

  

Ankietę (imiona i nazwiska uczniów)

Opracowali: ……………………………………………….

Przeprowadzili:……………………………………………

Przeanalizowali:…………………………………………..

Nazwa szkoły:……………………………………………..